Gå till innehåll

Vandringsleder

I Kvarntorps friluftsområde finns åtta olika leder mellan 0,9 km till 4,8 km. Mellan samtliga leder finns förbindelsevägar och på lederna upptäcker du, förutom naturen, även annat spännande - allt från kulturhistoria till geologi.

Serpentindammarna skapades i slutet av 1940-talet för att rena vattnet från Kvarntorpshögen och från Kvarntorps industriområde, innan vattnets fortsatta färd mot Hjälmaren. Innan dammarna anlades bestod marken till största del av ängsmark. Med tiden har området kommit att ge plats åt många olika naturvärden kopplade till både vatten och lövsumpskogar. Området kring serpentindammarna är ett populärt tillhåll för fåglar och här har över 30 trollsländsarter skådats under åren.

En del av leden är kombinerad vandrings- och mountainbikeled, tänk därför på att vara uppmärksam och visa hänsyn.

Under andra halvan av 1900-talet bröt man skiffer i Kvarntorps friluftsområde och kvar efter denna brytning blev flera vattenfyllda kalk- och skifferbrott. Ett av dessa brott är Alaborgssjön (även kallad Banansjön på grund av sin form), som banansjöleden går runt. Innan skifferbrytningen var marken till största delen skogsbeklädd. Brottet kantas av breda vassruggar och yngre lövskog. På östra sidan av sjön finns en öppen tallskog med ängsartad flora. Arter att spana efter när du tar dig runt sjön är bland annat grågås, vattenrall, månflickslända, tidig mosaikslända, brudborste, ängsbräsma, jungfrulin, rörsångare, talltita och sävsparv.

Hela leden är kombinerad vandrings- och ridled och vissa delar är även kombinerad mountainbikeled, tänk därför på att vara uppmärksam och visa hänsyn.

Leden passerar genom det kommunala naturreservatet Hällkistan. Här finns Gustav Mattssons brott, ett kalkstenbrott från 1900-talet, och en hällkista med intilliggande slåtterängar. Området erbjuder en mosaik av skog i olika åldrar, ängar och vatten på en mark med stor kalkpåverkan. Artrikedomen är stor här och miljön unik i sitt slag. Längs leden passerar du kulturmiljöer från stenindustrin, så som Stenarbetsmuseum Yxhult och anrika Trilobiten. Kanske träffar du på kopparödla, göktyta, gröngöling, stenknäck, ängshavre, vit fetknopp eller sötvedel under din vandring.

En del av leden är kombinerad vandrings- och mountainbikeled, tänk därför på att vara uppmärksam och visa hänsyn.

Här är området lite kuperat och leden slingrar sig runt det gamla kalkbrottet ”Jonasonska brottet” och passerar både de norra och södra kalkugnarna (fornlämningar). Området innehåller en skogsmosaik av äldre och yngre partier och intill de norra kalkugnarna finns en äldre kalktallskog. Hela området är rikt på naturvärden och du kan här få höra mindre hackspett, entita, talltita och grönsångare. Och kanske se piggpottia, blåsippa, tibast och klasefibbla.

Delar av leden är kombinerad vandrings- och mountainbikeled, tänk därför på att vara uppmärksam och visa hänsyn.

Kvarntorpshögen skapades under 1900-talets andra hälft av slaggprodukter från efterkrigstidens oljeframställning i området. Alunskiffer bröts runt om i landskapet, som idag är vattenfyllda dagbrott. Högenleden går längs med Kvarntorpshögens nederkant och passerar främst genom den första generationen skog som uppkommit efter att man slutade samla slaggprodukter i den hög som kom att bli Kvarntorpshögen. I de sydvästra delarna kan man ana spår från tiden innan skifferbrytningen. Här ses spår av husgrunder, stenmurar och jordkällare.

Stora delar av leden är kombinerad vandrings- och mountainbikeled, tänk därför på att vara uppmärksam och visa hänsyn.

Under andra halvan av 1900-talet bröt man skiffer i Kvarntorps friluftsområde och kvar efter denna brytning blev flera vattenfyllda kalk- och skifferbrott. Ett av dessa brott är Söderhavet, som söderhavsleden går runt. Innan brytningen var marken här till största del mosse eller ängsmark. Leden går genom en bitvis tunn skogsridå runt hela Söderhavet, där vattnet hela tiden är nära. Lövträden dominerar och de östra delarna av leden går över nu skogsbeklädda gamla slagghögar. Under din vandring längs leden kan du få skåda gul- sparv, scharlakansvårskål, tibast och bäver.

Under andra halvan av 1900-talet bröt man skiffer i Kvarntorps friluftsområde och kvar efter denna brytning blev flera vattenfyllda kalk- och skifferbrott. Ett av dessa brott är Norrtorpssjön, som norrtorpsleden går runt. Innan skifferbrytningen var marken här till största del åker- och ängsmark. Leden går runt hela Norrtorpssjön, mestadels genom yngre lövskogar uppkomna på de gamla slagghögarna. Väster om sjön låg godset Norrtorps Gård, som det finns vissa spår kvar av än idag. På din tur runt sjön kan du kanske få se kricka, entita, sävsparv, bäver, snatterand, vigg, sothöna och brun kärrhök.

Hela leden är kombinerad vandrings- och ridled och vissa delar är även kombinerad mountainbikeled, tänk därför på att vara uppmärksam och visa hänsyn.

Under andra halvan av 1900-talet bröt man skiffer i Kvarntorps friluftsområde och kvar efter denna brytning blev flera vattenfyllda kalk- och skifferbrott. Ett av dessa brott är Nordsjön, som nordsjöleden går runt. Innan brytningen bestod marken här till största del av ängs- och åkermark, idag är sjön till stor del omgärdad av golfbanan. Leden passerar nära höga brottskanter, går en bit samman med Söderhavsleden och letar sig sen genom skogen innan den går upp mot det gamla gårdsstället Högtorp, där Kumla golfklubb nu har sina lokaler.

Tänk på att vara uppmärksam och visa hänsyn när du går längs leden, då stora delar av leden rör sig inom golfbanans område. Delar av leden är även kombinerad vandrings- och mountainbikeled.

KONTAKT

Kumla kommun
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se
Besöksadress friluftsområdet: Söderhavsvägen, Kumla
Mer att göra i Kvarntorps friluftsområde: www.visitkumla.se/kvarntorpsfriluftsområde

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh