Hults naturreservat

1993292-path-in-summer-forest.jpg

Naturupplevelse i lummig miljö

Välkommen till Hults naturreservat med den vackra naturen och det lilla kapellet.

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald samt att skydda, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer.

Tag en promenad

En promenad på den gångstig som går genom reservatet i den lummiga miljön ger möjlighet till naturupplevelser. Men det ger också möjlighet till att få sitta en stund på någon av bänkarna och koppla av. Kanske fundera på livet, naturen eller någonting annat.

Geologi

Strandvallarna som finns i reservatet har avsatts av den sjunkande Ancylussjön för cirka 8000 år sedan. Sjön hade sött vatten och är uppkallad efter en snäcka, Ancylus fluviatilis, som på svenska kallas för tomtemössesnäcka. Berggrunden består av sandsten men på vissa delar kan det finnas inslag av alunskiffer som bland annat bidrar till den rika floran.

Skötselområden

Skötselområde 1 Lövskog

Lövblandskog på igenväxt jordbruksmark med spridda gamla och grova lövträd. Hassel förekommer här och var. Det finns sparsamt med död ved.

Skötselområde 2 Kraftledningsgata

En kraftledningsgata som till största delen har varit öppen åker- och ängsmark. Idag är den västra delen igenväxande med lövsly, medan den östra delen ännu till övervägande del domineras av högt gräs.

Skötselområde 3 Blandskog

Blandskog med överståndare, framför allt äldre tallar och underväxt av mestadels yngre lövträd, hasselbuskar och sly. Sannolikt har en avverkning av ett äldre bestånd genomförts för ca 30 år sedan. På häradskartan är området markerat som skogsmark, med glesa trädtecken, och var förmodligen betesmark i slutet av 1800-talet. 

S:t Olof

Intill reservatet är ett kapell beläget. Kapellet är uppfört i mitten av 1930-talet och är tillägnat helgonet S:t Olof. Orsaken till detta är att Snorre Sturlasson under 1200-talet berättar i sin Edda om kung Olofs färd till Novgorod år 1029. Då ska han enligt Snorre ha övervintrat i Hardemo hos storman Sigtrygg. Ett minne från denna tid är den norr om Hardemo kyrka belägna S:t Olofs källa och norr om denna Sigtryggshögen. Dörren på kapellet visar bilder ur Olofs liv fram till slaget vid Stiklastad där han stupade på Olofsdagen den 29 juli år 1030. På platsen där han begravdes vid Nidälvens utlopp i havet sprang det upp en källa och där byggdes senare den praktfulla Nidarosdomen i Trondheim.

Växtlighet och djurliv

Området är lövskogsdominerat. När tidigare ängs- och betesmarker växer igen, först till en lund och sedan till en lövskog, uppkommer en speciell flora. Trädskiktet består av ädellövträd med grova stammar av ask, lind, oxel, lönn samt många hasselstrutar. Dessutom finns också rönn, asp och björk. Här finns också ett stort inslag av skogsalmar, de flesta tyvärr angripna av almsjukan. I buskskiktet hittas skogstry, måbär, hagtorn och olvon. I fältskiktet lever den ovanliga lilla örten vätteros. Den saknar klorofyll och lever framförallt på hasselns rötter. Andra arter är smånunneört, blåsippa, gullviva, grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar och tvåblad. På marken, på döda grenar och döende träd finns gott om svampar, lavar och mossor, flera av dessa är ovanliga. De vanliga däggdjuren såsom hare, räv, grävling, rådjur och ekorre besöker gärna området. Av mera ovanliga fågelarter kan nämnas mindre hackspett, spillkråka, stenknäck, nötkråka, stjärtmes och kattuggla. Dessa har påträffats inom reservatet under de inventeringar som har företagits före reservatsbildningen. Andra vanliga fågelarter som du kan stöta på är större hackspett, gröngöling, flera olika trastar samt givetvis sångare, exempelvis svarthätta, trädgårdssångare och lövsångare. När det gäller kräldjur så har hasselsnok setts i området.

Kortfakta

Naturreservatet Hult bildades år 2007 och är ca 5,7 ha stort. Kumla kommun ansvarar för skötseln av reservatet. Hopajola stöder reservatet.

Tänk på att du inte får

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • Göra upp eld
  • Plocka kärlväxter eller svampar annat än för eget nyttjande
  • Plocka mossor, lavar och svampar på träd eller på lågor på marken
  • Medföra ej kopplad hund
  • Cykla i terrrängen

Hitta hit

Hults naturreservat ligger i södra delar av Kumla kommun i gränsen till Hallsbergs kommun efter vägen mellan Tomta vägskäl och Östansjö.

Mer information

Kommunens servicecenter

Telefon: 019-58 80 00

E-post: servicecenter@kumla.se