Hults naturreservat

2007_157.jpg

Naturupplevelse i lummig miljö

Välkommen till Hults naturreservat med den vackra naturen och det lilla kapellet.

Strandvallarna som finns i reservatet har avsatts av den sjunkande Ancylussjön för ca 8 000 år sedan. Berggrunden består av sandsten, men på vissa delar kan det finnas inslag av alunskiffer som bland annat bidrar till den rika floran.
Området är lövskogsdominerat. Här finns en speciell flora som uppkommer när tidigare ängs- och betesmarker växer igen.

Träd

Trädskiktet består av ädellövträd med grova stammar av ask, lind, alm, oxel, lönn samt många hasselstrutar. Dessutom finns också rönn, asp och björk. Här finns också ett stort inslag av skogsalmar, de flesta tyvärr angripna av almsjukan.

Buskar

I buskskiktet finns skogstry, måbär, hagtorn och olvon.

På marken

I fältskiktet lever den ovanliga lilla örten vätteros. Den saknar klorofyll och lever framförallt på hasselns rötter. Andra arter är smånunneört, blåsippa, gullviva, grönvit nattviol, desmeknopp och Jungfru Marie nycklar. På döda grenar och döende träd finns gott om svampar, lavar och mossor, flera av dessa är ovanliga.

Djur

Våra vanligaste däggdjur som hare, räv, grävling, rådjur och ekorre besöker gärna området. Av mera ovanliga fågelarter kan nämnas mindre hackspett, stenknäck, spillkråka, nötkråka, stjärtmes och kattuggla. Här har man sett hasselsnok.

Kapellet som minne av kung Olafs färd
Intill reservatet ligger Sankt Olofs kapell. Det uppfördes i mitten av 1930-talet som minne av hur kung Olof övervintrat i Hardemo under sin färd till Novgorod år 1029, enligt Snorre Sturlassons Edda.

Dörren på kapellet visar bilder ur Olofs liv fram till slaget vid Stiklastad där han stupade på Olofsdagen den 29 juli år 1030. På platsen där han begravdes vid Nidälvens utlopp i havet sprang det upp en källa och där byggdes senare den praktfulla Nidarosdomen.

Svenska kyrkan i Kumla äger reservatet
Naturreservatet Hult bildades år 2007 och är ca 5,7 hektar stort. Svenska kyrkan i Kumla är ägare och förvaltare av reservatet. Naturvårdsföreningen Hopajola stöder reservatet.

Hitta hit

Hults naturreservat ligger i södra delen av Kumla kommun på gränsen till Hallsbergs kommun efter vägen mellan Tomta vägskäl och Östansjö.

Telefon

Servicecenter 019-58 80 00

E-post

servicecenter@kumla.se

Visa stor karta